Beleidsplan

Algemeen

De gebroeders  Jasper en Johannes van Haaster hebben 27 juni 2006 een stichting notarieel opgericht  onder de naam Stichting  Heeren van Haaster, gevestigd te Nieuwkuijk, gemeente Heusden, met als uitgangspunt  hun vermogen tijdens, maar vooral na hun overlijden beschikbaar te stellen aan kinderen die hulp nodig hebben in de ruimste zin, in deze wereld.


Strategie

Doelstelling: zie artikel 2 lid 1 statuten

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

De stichting wenst jaarlijks 100% van het rendement op het stamvermogen (afkomstig uit legaten of erfenis) uit te keren. Omdat de stichting, behalve mogelijke accountantskosten, geen kosten maakt  zal 100% jaarlijks nagenoeg bereikbaar zijn.

Zolang het vermogen van de oprichters nog niet als nalatenschap in de stichting is gekomen, doen de oprichters jaarlijks een donatie. Deze donaties, evenals donaties van andere, zullen jaarlijks voor 100% worden uitgekeerd aan de doelstelling.

Bij beëindiging van de stichting zal het liquidatiesaldo worden besteed aan de doelstelling van de stichting.

Als visie, c.q. missie wordt uitgegaan van Samen bereik je meer dan alleen. De stichting voelt zich  mede verantwoordelijk voor de zwakkere medemens.


Integriteitseisen

We wensen de leefbaarheid van kinderen en jeugdigen te verbeteren en hebben daarmee een voorbeeldrol. Bestuurders van de stichting mogen niet aanzetten tot haat of geweld. Hiervoor mogen zij in de laatste 4 jaar ook niet veroordeeld zijn.


Beleid

Kleinschalige, meetbare, strak omlijnde geldelijke aanvragen, zonder overheadkosten, honoreren, die te maken hebben met kinderen en jeugdigen in de ruimste zin, ter bevordering van hun welzijn en leefomgeving.


Werving

Gelden worden tijdens leven van beiden of de langstlevende van de oprichters, gestort al naar gelang zich projecten aandienen. Na overlijden van beide oprichters zal hun gehele vermogen worden gestort in de stichting.

Daarnaast staat de stichting open voor giften van derden. Fondswerving kan gebeuren als daar geen kosten tegenover staan, tenzij de vergadering anders beslist.


Beschikking over het vermogen.

De stichting staat op eigen benen, los van de oprichters. Om de scheiding van het vermogen te garanderen dient het bestuur altijd te bestaan uit minimaal vijf personen waardoor de oprichters nooit een meerderheid vormen en op die manier kunnen beschikken over het vermogen. Besluiten over donaties worden genomen met meerderheid van stemmen. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de twee oprichters, en drie externe personen: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Minimaal 2 maal per jaar wordt vergaderd conform de vigerende statuten, mede als doel toezicht te houden op de afwerking van gedane donaties en het functioneren van het stichtingsbestuur.


Beheer

De penningmeester beheert de gelden van de stichting, legt op reguliere vergaderingen verantwoording af middels overzichten en stelt jaarlijks een jaarrekening op. Zodra het basisvermogen van de stichting groter is dan € 25.000 of de uitgaves groter dan € 15.000 is een jaarlijks rapport van een accountant vereist.

De secretaris beheert en archiveert de overige administratie en doet verslag van der voortgang van projecten.

De voorzitter ziet toe dat statuten en beleid conform worden uitgevoerd.


Vastgesteld, Nieuwkuijk 19 oktober 2012